Trường Mẫu giáo Long An

Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán Giáp Thìn

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG AN
Số: 24/TB-MGLA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 17 tháng 01 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và thời gian trẻ đi học lại sau tết
 

Kính gửi : Quý Phụ huynh học sinh trường MG Long An
Thực hiện Công văn số 82/PGDĐT-TH  ngày 11/01/2024 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo về việc V/v Tổ chức thực hiện các hoạt động vui Xuân, nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Trường MG Long An thông báo thời gian nghỉ Tết và thời gian trẻ đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như sau:
- Thời gian nghỉ Tết của học sinh là 11 ngày, kể từ ngày 04/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
- Thời gian trẻ đi học lại 15/02/2024 (nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Trên đây là thông báo của Hiệu trưởng Trường MG Long An về thời gian nghỉ Tết và thời gian trẻ đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024./.
Nơi nhận:            
- UBND xã;
- CBGVNV;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Bùi Thị Hồng Nhung