Trường Mẫu giáo Long An

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG AN
Số:     /TB-MGLA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 22 tháng 04 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Thời gian nghỉ lễ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động
 

Kính gửi : Quý Phụ huynh học sinh trường MG Long An
Thực hiện công văn số 1475/SGDĐT-HCQT ngày 19/4/2024 của Sở GD&ĐT Về việc điều chỉnh thời gian nghỉ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động
Trường MG Long An thông báo thời gian nghỉ lễ như sau:
+ Học sinh được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024.
+ Thời gian đi học lại vào ngày 02/5/2024 (thứ năm) và học bù ngày 04/5/2024 (thứ bảy)
Trên đây là thông báo của Hiệu trưởng Trường MG Long An về thời gian nghỉ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động./.
Nơi nhận:            
- UBND xã;
- CBGVNV;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Thị Hồng Nhung