Trường Mẫu giáo Long An

Thông báo tuyễn sinh năm học 2023-2024 đợt 1: trẻ 5 tuổi sinh năm 2018

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG AN
Số: 211/TB-MGLA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 09 tháng 7 năm 2023
THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi (sinh năm 2018)
Năm học 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 210 /KH-MGLA ngày 09/7/2023 của Trường Mẫu
giáo Long An về công tác tuyển sinh năm học 2023-2024;
Nhằm thuận tiện cho việc thu nhận trẻ mẫu giáo đồng thời tạo điều kiện cho
phụ huynh nắm rõ kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm học 2023-2024,
nay Hiệu trưởng trường mẫu giáo Long An xin thông báo như sau:
I.
Chỉ tiêu:
Tuyển sinh : 03 lớp lá sinh (105 học sinh)
Huy động 100% trẻ 5 tuổi sinh năm 2018 vào lớp lá. Trong đó học sinh củ:
62 và tuyển mới 43 trẻ.

Lưu ý đối với trẻ đã học lớp chồi tại trường Mẫu giáo Long An thì phụ
huynh không cần đăng ký nữa

II. Đối tượng và điều kiện:
Trẻ có xác nhận nơi cư trú tại xã Long An. Trường hợp nếu còn chỉ tiêu hội
động tuyển sinh sẽ xét các trường hợp tạm trú, trái tuyến.

III. Thời gian tuyển sinh
- Từ ngày 18/7/2023 đến 22/7/2023
Công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 10/8/2023.

V. Hồ sơ tuyển sinh gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
- Giấy xác nhận Mã định danh của học sinh (do Công an xã cấp).
- Giấy xác nhận thông tin về cư trú (thường trú hoặc tạm trú do Công an xã
cấp).
- Bản sao Thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có)
VI. Hình thức đăng ký: trực tuyến
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào Google, truy cập vào địa chỉ

https://tuyensinh.longan.edu.vn
- Bước 2: Bấm vào : “đăng ký tuyển sinh”
- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin bấm vào “Tra cứu” “đăng ký mới”
- Bước 4: Điền đầy đủ “Hồ sơ học sinh” gồm thông tin học sinh và thông
tin gia đình
-
Bước 5: Điền đầy đủ “Thông tin trường đăng ký” : chọn trường “Mẫu
giáo Long An
” và đính kèm các loại giấy tờ theo yêu cầu của trường.
-
Bước 6: Sau khi hoàn tất bấm “Đăng ký mới
Mọi thắc mắc xin liên hệ các số điện thoại: 0903924434 (Cô Hương);
0
394273252 (cô Dung); 0365386149 (cô Tuyết).
Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 19/7/2023 tại trường Mẫu giáo Long An.
Trên đây là thông báo tuyển sinh trẻ 5 tuổi sinh năm 2018 của Trường Mẫu
giáo Long An năm học 2023-2024.

HIỆU TRƯỞNG
Bùi Thị Hồng Nhung